14.3.15

«Καμπανάκι» για τα νερά της Κρήτης!


Στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης, τα περισσότερα υδάτινα οικοσυστήματα και η υδρόβια πανίδα τους είναι κάτω από μία ισχυρή «πίεση» λόγω των έντονων κλιματολογικών και γεωμορφολογικών συνθηκών: χαμηλό ετήσιο βροχομετρικό ύψος, εποχικός περιορισμός της βροχόπτωσης μόνο στους χειμερινούς μήνες και απουσία στη διάρκεια του καλοκαιριού και μεγάλη εκμετάλλευση!

Τον Κώδωνα του κινδύνου για τα υδατικά συστήματα της Κρήτης κρούει σε πολλές περιπτώσεις η Στρατηγική περιβαλλοντική Μελέτη για το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης . Ειδικά ορισμένα υπόγεια συστήματα χρήζουν άμεσων μέτρων καθώς είναι σε κακή κατάσταση όπως περιγράφουν οι μελετητές!

Στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης, τα περισσότερα υδάτινα οικοσυστήματα και η υδρόβια πανίδα τους είναι κάτω από μία ισχυρή «πίεση» λόγω των έντονων κλιματολογικών και γεωμορφολογικών συνθηκών: χαμηλό ετήσιο βροχομετρικό ύψος, εποχικός περιορισμός της βροχόπτωσης μόνο στους χειμερινούς μήνες και απουσία στη διάρκεια του καλοκαιριού και μεγάλη εκμετάλλευση!

Το σχέδιο της στρατηγικής μελέτης, που θα παρουσιαστεί στην αυριανή επιτροπή Περιβάλλοντος, παρουσιάζει αρχικά το σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής για το υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης, στο σύνολο του. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, όσον αφορά: μη βιοτικά χαρακτηριστικά (κλιματικοί παράγοντες, υδατικοί πόροι, θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, εδαφικοί πόροι κ.α.), φυσικό περιβάλλον .Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται 120 ποτάμια συστήματα, εκ των οποίων τα 16 είναι ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα .Τα περισσότερα ποτάμια συστήματα χαρακτηρίζονται ως χείμαρροι περιοδικής ροής. Είναι λίγα τα ποτάμια συστήματα με μόνιμη ροή, η οποία μπορεί να υπόκειται σε μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις εντός του υδρολογικού έτους, ωστόσο δεν μηδενίζεται ποτέ εκτός ίσως από περιπτώσεις ακραίας ξηρασίας.

Σε ότι αφορά τα λιμναία υδατικά συστήματα, ελήφθη υπ’ όψη το κριτήριο της έκτασης που πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 km2 .Έτσι, αναγνωρίστηκε ως υδατικό σύστημα φυσικής λίμνης μόνο η λίμνη Κουρνά στο νομό Χανίων, η οποία είναι και η μεγαλύτερη φυσική λίμνη στα νησιά της Μεσογείου.

Εξετάσθηκε επίσης η περίπτωση της λίμνης Αγιάς στο νομό Χανίων, η οποία δεν πληρεί το κριτήριο της έκτασης και εντάχθηκε στα Σημαντικά Υδρογεωμορφολογικά Στοιχεία.

Επίσης προσδιορίστηκαν 4 ιδιαιτέρως τροποποιημένα λιμναία συστήματα που είναι: το φράγμα Ποταμών και το φράγμα Αποσελέμη (λεκάνη απορροής GR39), το φράγμα Φανερωμένης (λεκάνη απορροής GR40) και το φράγμα Μπραμιανών (λεκάνη απορροής GR41).

Με την έγκριση της ΣΠΜΕ για το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης συμφωνεί και η υπηρεσία περιβάλλοντος καθώς θεωρεί ότι είναι πλήρης, ως προς την επιστημονική της τεκμηρίωση και διάρθρωση, επιβεβαιώνοντας έτσι τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του Σχεδίου διαχείρισης.

Τα μετρα που χρειάζονται

Η ΣΜΠΕ μεταξύ άλλων προτείνει:
 Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ώστε με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο να υπηρετεί ως κύρια στόχευση την περιβαλλοντική αειφορία και την αποφυγή σπατάλης νερού (κωδ. μέτρου: GR13OM01-01)

Επιπτώσεις: Η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική, θα συμβάλει σε περιορισμό της κατανάλωσης και σε παράλληλη αύξηση των αποθεμάτων. Οι όποιες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις ενδεχομένως προκληθούν από πιθανή αύξηση των τιμολογίων μπορούν να περιοριστούν με τη λήψη μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα, όπως π.χ. πρόνοιες για τις πολύτεκνες οικογένειες, κατάλληλη προσαρμογή της κλιμακωτής τιμολόγησης, ώστε να μην πλήττονται οι αδύναμοι οικονομικά καταναλωτές κλπ. Ενδεχόμενη σημαντική αύξηση της τιμής του νερού για αρδευτική χρήση, θα δημιουργήσει πιέσεις στην άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας και ενδεχομένως εγκατάλειψη της γεωργίας από συγκεκριμένες ομάδες αγροτών. Δεν αναμένονται επιπτώσεις από την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων σε κάποιον άλλον τομέα περιβάλλοντος.

- Μέτρα για την αποδοτική και αειφόρο χρήση του νερού

Η εξεταζόμενη δέσμη μέτρων / παρεμβάσεων αφορά κατά κύριο λόγο στον περιορισμό της σπατάλης νερού μέσω της μείωσης των διαρροών από το δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης, της προώθησης νέων, λιγότερο υδροβόρων, τεχνολογιών στην κατοικία, του εξορθολογισμού και επικαιροποίησης των μεθόδων άρδευσης, του εξορθολογισμού χρήσης βιομηχανικού νερού κλπ. Αναλυτικότερα προτείνονται τα εξής:

 Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας  Κατάρτιση Θεσμικού Πλαισίου και Προγράμματος Μέτρων για την κατ’ οίκον Εξοικονόμηση Νερού.

Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης των μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ. Έλεγχοι Διαρροών

Αναδιοργάνωση / Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας φορέων διαχείρισης συλλογικών δικτύων άρδευσης

 Εξορθολογισμός των ορίων (κατώτατων/ανώτατων) των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού νερού, σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες της Κρήτης, το είδος της καλλιέργειας και των εφαρμοζόμενων γεωργικών πρακτικών

 Ενθάρρυνση και ενίσχυση της επέκτασης μεθόδων εντοπισμένης άρδευσης (Μικροαρδεύσεις) στις δεκτικές τέτοιων μεθόδων άρδευσης φυτείες

 Προώθηση σχεδιασμού και υλοποίησης έργων συντήρησης και αποκατάστασης της καλής λειτουργίας υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού άρδευσης

 Προδιαγραφές και θέσπιση παροχής κινήτρων για την αειφόρο διαχείριση των ομβρίων υδάτων

Προώθηση τεχνολογιών αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού στη βιομηχανία

 Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής μεθόδων επαναχρησιμοποίησης

 Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος άρδευσης εντός των συλλογικών αρδευτικών μονάδων

Μείωση των απολήψεων για άρδευση μέσω βελτίωσης των τεχνικών άρδευσης

Επιπτώσεις: Εκτιμάται ότι τα μέτρα θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση τόσο επιφανειακών όσο και υπόγειων υδάτινων πόρων, ενώ θα μειωθεί συνολικά και η τομεακή ζήτηση (από νοικοκυριά, γεωργία, βιομηχανία κλπ). 
3. Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο 
Η εξεταζόμενη δέσμη μέτρων / παρεμβάσεων αφορά κατά κύριο λόγο στον καθορισμό ζωνών προστασίας σε όλα τα ΥΥΣ που χρησιμοποιούνται για απόληψη πόσιμου νερού.

Αναδημοσίευση: http://www.cretalive.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου