27.6.12

Στο υπουργείο κρίνεται η τύχη του υβριδικού στο Αζιλακόδασος
Στο ΥΠΕΚΑ και στην ειδική υπηρεσία Περιβάλλοντος θα κριθεί η τύχη του μεγάλου υβριδικού που ετοιμάζεται στο Κράσι από την εταιρεία ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Ήδη το δίκτυο κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ κατέθεσε ένσταση η οποία θα μελετηθεί από την ΕΥΠΕ, όπως και η σχετική απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρόσφατη επεισοδιακή συνερίασή της.

Το δίκτυο κατά των ΒΑΠΕ καταθέτει την ένσταση στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο “Αιολικό - αντλητικό-υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 90,1 MW αιολικά και 100 MW υδροηλεκτρικό αντλητικό”, υποστηρίζοντας ότι:
- Το έργο δεν είναι ήπιο και κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν μπορούσε καν να υπαχθεί στη νομοθεσία για τα έργα ΑΠΕ.
- Το έργο δεν εντάσσεται σε εθνικό ή περιφερειακό ενεργειακό σχεδιασμό και δεν αποδεικνύεται η ωφέλειά του για την Κρήτη.
- Η ΜΠΕ δεν συνεκτιμά αθροιστικά τις επιπτώσεις με τα άλλα υπό αδειοδότηση έργα ΑΠΕ και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους.
- Η ΜΠΕ υποβαθμίζει δραματικά τις επιπτώσεις των έργων, τόσο στις χρήσης γης όσο και στο περιβάλλον.
- Οι γενικές αναφορές και οι ατεκμηρίωτες εκτιμήσεις χαρακτηρίζουν και τις ορνιθολογικές μελέτες σε όλες τις περιοχές ανάπτυξης των αιολικών σταθμών.Όπως τονίζουν το έργο δεν είναι ήπιο και κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν μπορούσε καν να υπαχθεί στη νομοθεσία για τα έργα ΑΠΕ.

Τα υδροηλεκτρικά έργα άνω των 15 MW χαρακτηρίζονται “μεγάλα” από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ και εξαιρούνται από τις διατάξεις του (άρθρο 3 παρ. 1β σε συνδυασμό με άρθρο 2 παρ. 3).

Και θεωρούν ότι η όλη μέχρι στιγμής διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι άκυρη. Άκυρες είναι και οι γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών και κυρίως οι γνωμοδοτήσεις των δασικών υπηρεσιών που γνωμοδοτούν θετικά για το έργο, αφού στο χρόνο που γνωμοδότησαν δεν επιτρεπόταν η εγκατάσταση υδροηλεκτιρκών έργων άνω των 15 MW σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Υποστηρίζουν ότι το έργο δεν εντάσσεται σε κανένα ενεργειακό σχεδιασμό και δεν αποδεικνύεται η ωφέλειά του για την Κρήτη.

“Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ σε όλη τη χώρα χωρίς να έχει προηγηθεί Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός. Οι άδειες παραγωγής που έχουν χορηγηθεί και οι αιτήσεις που βρίσκονται σε αξιολόγηση υπερβαίνουν την ισχύ των 70.000 MW ενώ ο εθνικός στόχος για το 2014 είναι τα 9.520 MW και για το 2020 τα 14.950 MW. Στην Κρήτη οι άδειες παραγωγής που έχουν χορηγηθεί και οι αιτήσεις που βρίσκονται σε αξιολόγηση είναι περίπου 6.500 MW.

Τα κριτήρια που εφαρμόζονται είναι αφ’ ενός αυτά της νομοθεσίας, με ελάχιστες περιοχές αποκλεισμού - κυρίως οικιστικές και τουριστικές περιοχές και αρχαιολογικοί χώροι - και αφ’ ετέρου η προτεραιότητα των επενδυτών να επιλέγουν θέσεις εγκατάστασης, με βάση επιχειρηματικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση κατέχουν τα κριτήρια απόδοσης των έργων”, αναφέρουν.

Από τη ΜΠΕ του εξεταζόμενου έργου, προκύπτει ότι η εγγυημένη ισχύς των 75 ΜW αφορά σε υποκατάσταση λειτουργίας των θερμικών εργοστασίων σε ώρες μεγάλης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος (αιχμής) και δεν οδηγεί σε καμία περίπτωση σε μηδενική λειτουργία κανενός εργοστασίου.

Ωστόσο ούτε από τη ΜΠΕ ούτε από καμία άλλη μελέτη προκύπτει απάντηση στα ερωτήματα:

υπάρχει η δυνατότητα να μηδενιστεί η λειτουργία των θερμικών μονάδων;

αν αυτό είναι δυνατόν, πόσες μονάδες αποθήκευσης είναι αναγκαίες;

ποια είναι η αναγκαία ποσότητα υδατικών πόρων για τις μονάδες αυτές; Θεωρούμε ότι χωρίς αυτά τα στοιχεία και χωρίς συγκριτική αξιολόγηση των πιθανών θέσεων εγκατάστασης είναι αδύνατον να υπάρξει εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων που συνεπάγεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε έργου, και βέβαια του εξεταζόμενου.

Το δίκτυο κατά των ΒΑΜΕ επίσης αναφέρει ότι η ΜΠΕ δεν συνεκτιμά αθροιστικά τις επιπτώσεις με τα άλλα υπό αδειοδότηση έργα ΑΠΕ και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους. Όπως ήδη ειπώθηκε στην Κρήτη βρίσκονται σε εξέλιξη αδειοδότησης πάρα πολλά έργα ΑΠΕ, πολλά από τα οποία σε μικρές αποστάσεις από το συγκεκριμένο έργο. Στη ΜΠΕ, στα τεύχη όλων των υποέργων, καταγράφονται και απεικονίζονται τα έργα που έχουν άδεια παραγωγής χωρίς κανένα σχολιασμό, παρά και το γεγονός ότι η εξέταση των συσσωρευτικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στο τοπίο της περιοχής είναι επιβεβλημένη και έχει ζητηθεί με τη γνωμοδότηση αρ. 101930/1675/16.07.2009 της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη ΜΠΕ του έργου δεν αποτυπώνεται η τελική πηγή εξεύρεσης του νερού αλλά μόνο πιθανές εναλλακτικές λύσεις, επομένως η ΜΠΕ δεν δεσμεύεται για την πηγή προέλευσης του νερού. “Με σκοπό την αρχική πλήρωση του κάτω ταμιευτήρα και τη σταδιακή ενίσχυση του υδάτινου όγκου του, λόγω απωλειών από την εξάτμιση, θα διανοιχθούν τρεις νέες γεωτρήσεις εντός της περιοχής ενδιαφέροντος του Αντλησιοταμιευτικού Συστήματος...

Θα εξεταστεί επίσης η δυνατότητα αγοράς της απειτούμενης ποσότητας νερού από την Δημοτική Επιχείρηση Μαλίων από το υφιστάμενο δίκτυο γεωτρήσεων και δεξαμενών με άντληση κατά την χειμερινή περίοδο αποκλειστικά... Επίσης θα εξεταστεί η δυνατότητα λήψης της τριτοβάθμιας εκροής του ΒΙΟΚΑ Μαλίων την χειμερινή περίοδο για τις ανάγκες αναπλήρωσης των εξατμίσεων...” (σελ. 55 ΜΠΕ υποέργου Υδροηλεκτρικού).

“Η ανησυχία μας εντείνεται και από την διάθεση που εκφράζεται στη ΜΠΕ - και εμφανίζεται μάλιστα ως πλεονέκτημα - να αναλάβει ο κύριος του έργου πρόθετους ρόλους σχετικά με την διαχείριση και χρήση του νερού, που δεν έχουν καμιά σχέση με τη χρήση του υδροηλεκτρικού.

“Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της μονάδας αντλησιοταμίευσης είναι η δυνατότητα χρήσης του αποθηκευμένου στους ταμιευτήρες νερού για σκοπούς ύδρευσης και άρδευσης του νησιού, καθώς και για προστασία από τις πυρκαγιές σε περίπτωση που παραστεί τέτοια ανάγκη... σελ. 21)... εξασφάλιση πηγών ύδρευσης και άρδευσης για την τοπική κοινωνία σε περίπτωση έλλειψης των αποθεμάτων στο μέλλον... (σελ. 24, τέλος περ. β)... αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου έως τώρα υδάτινου δυναμικού και δυνατότητα χρησιμοποίησής του από τοπικές κοινωνίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε περιόδους λειψυδρίας ή παρατεταμένης ξηρασίας... (σελ. 25, τέλος περ. ε).

Επιπλέον προκύπτει το ερώτημα πώς είναι δυανατόν να εξασφαλιστούν αυτές οι άλλες χρήσεις του νερού, αφού υποτίθεται ότι οι ταμιευτήρες είναι διαστασιολογημένοι να εξυπηρετούν -και μάλιστα εγγυημένα- την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Για ποια ποσότητα νερού τελικά μιλούμε, πού θα αποθηκεύεται και με ποιους όρους θα γίνεται η διαχείρισή του;” προσθέτουν και καταλήγουν.

“Η ΜΠΕ υποβαθμίζει δραματικά τις επιπτώσεις των έργων, τόσο στις χρήσεις γης όσο και στο περιβάλλον.

Σε όλα τα υπόεργα, στο κεφάλαιο για την αλλαγή χρήσης γης στη ΜΠΕ αναφέρεται ότι η χρήση θα μείνει αμετάβλητη. Για τις περιοχές Σπίνα και Πλακάκια, αναφέρεται ότι η γη είναι δασική και στις περιοχές Λαμπινή και Καλή Συκιά χορτολιβαδική. Παράλληλα αναφέρεται ότι πρόκειται για βοσκοπόπια, ενώ από τους χάρτες χρήσεων γης προκύπτει ότι περιλαμβάνεται η γεωργική γη περιοσμένης έκτασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου