23.3.13

Κόντρα ΥΠΑΝ-Αρσένη για Τοπλού: “Απουσίαζε” το μέλος του ΔΣ – “Αφρικανική χώρα” η Ελλάδα


Απάντηση στις αιτιάσεις του Ευρωβουλευτή Κρίτωνα Αρσένη σχετικά την υπόθεση της επένδυσης στην προστατευόμενη περιοχή Κάβο Σίδερο (Τοπλού)της Κρήτης, εξέδωσε το ΥΠΑΝ.

To ΥΠΑΝ δικαιολόγησε την άρνησή του να παράσχει διοικητικά έγγραφα που αφορούν στη συγκεκριμένη επένδυση προς τους πολίτες που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ με το δικαιολογητικό ότι “το δικαίωμα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα δεν είναι απόλυτο, αλλά περιορίζεται, ιδίως, από την ανάγκη διαφύλαξης του επιχειρηματικού απορρήτου των στοιχείων επιχειρήσεων”.

Πάνω στο ζήτημα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης -το τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα σχεδιάζεται σε περιοχή Natura 2000- το ΥΠΑΝ απάντησε ότι “οι αναφερόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ούτε επομένως για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον”.Σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής του νομικού συμβούλου της εταιρείας που θέλει να υλοποιήσει την επένδυση στο ΔΣ της Invest in Greece που την ενέκρινε, το ΥΠΑΝ ισχυρίζεται ότι το αναφερόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου “όχι μόνο δεν συμμετείχε στη διαδικασία έγκρισης της εν λόγω εισήγησης, αλλά ούτε καν παρίστατο κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλώνοντας ρητώς, μέσω του Προέδρου του Δ.Σ. και δυνάμει σχετικής γραπτής εξουσιοδότησης, το κώλυμά του σε σχέση με τη συμμετοχή του στη λήψη της απόφασης, λόγω επαγγελματικής του σχέσης με την αιτούσα εταιρεία”.

Με άλλα λόγια, το ΥΠΑΝ παραδέχεται τη διπλή ιδιότητα του νομικού συμβούλου της επενδύτριας ως μέλος του ΔΣ της Invest in Greece, αλλά υποστηρίζει ότι κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ ο εν λόγω κύριος απουσίαζε και δεν επηρέασε επ’ ουδενί την απόφαση ένταξης της επένδυσης στο fast track (για την αρχική επιλογή και χαρακτηρισμό της εν λόγω επένδυσης ως fast track, δεν γίνεται λόγος).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης του ΥΠΑΝ στον Κρίτωνα Αρσένη και τα συμπεράσματα ανήκουν στους αναγνώστες:

“Όσον αφορά την από 13 Μαρτίου 2013 Ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κρίτωνα Αρσένη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα: «Σκιές διαπλοκής στο Υπουργείο Ανάπτυξης» επισημαίνονται τα εξής:

Πρώτον, η απόφαση περί ένταξης επενδυτικών προτάσεων στις διαδικασίες του ν. 3894/10 αφορά αποκλειστικά τον σχηματισμό γνώμης επί της «στρατηγικότητας» της επένδυσης και δεν εξετάζει ζητήματα τα οποία στη συνέχεια θα τύχουν εξέτασης ουσίας από τις αρμόδιες κατά νόμο για την αδειοδοτική διαδικασία Υπηρεσίες της Διοίκησης, όπως π.χ. η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Δεύτερον, τα ζητήματα αυτά κείνται σαφώς εκτός των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Σ.Ε., και θα κριθούν από τα αρμόδια αδειοδοτικά όργανα, τα οποία ουδείς υποκαθιστά, τηρουμένης κάθε Συνταγματικής αρχής και κάθε έννοιας προασπίσεως του δημοσίου συμφέροντος.

Για το λόγο αυτό, άλλωστε, οι αναφερόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ούτε επομένως για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον (όπως αυτές ορίζονται στην Σύμβαση του Aarhus και στην Οδηγία 2003/4) για τις περιπτώσεις των εντασσομένων στον Ν. 3894/2010 επενδυτικών σχεδίων.

Τρίτον, σε κάθε περίπτωση, από τα επικαλούμενα από τον Ευρωβουλευτή νομικά κείμενα προκύπτει σαφώς, ότι το δικαίωμα στην περιβαλλοντική πληροφόρηση δεν υπερισχύει του εμπιστευτικού χαρακτήρα εμπορικών και βιομηχανικών πληροφοριών που προστατεύεται βάσει του νόμου, προκειμένου να προστατεύεται νόμιμο οικονομικό συμφέρον, ούτε βεβαίως του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων ή/και αρχείων που αφορούν φυσικό πρόσωπο όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συναινέσει στην δημοσιοποίηση των πληροφοριών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Επιπρόσθετα, το δικαίωμα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα δεν είναι απόλυτο, αλλά περιορίζεται, ιδίως, από την ανάγκη διαφύλαξης του επιχειρηματικού απορρήτου των στοιχείων επιχειρήσεων, προσδίδοντας, δε, έμφαση στο ότι το επιχειρηματικό απόρρητο τυγχάνει προστασίας και από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο γενικής αρχής αυτού, όπως έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. αποφάσεις της 24ης Ιουνίου 1986).

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η Διοίκηση συμμορφώθηκε απόλυτα με τις σχετικές επιταγές της Ελληνικής Δικαιοσύνης σχετικά με το αίτημα πρόσβασης και οι ενέργειες της βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τέταρτον, όσον αφορά τις απολύτως ανακριβείς αιτιάσεις περί «σκιών διαπλοκής» επισημαίνεται ότι βάσει του υπ΄αριθμ. 245/18-9-2012 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» προκύπτει σαφώς ότι το αναφερόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όχι μόνο δεν συμμετείχε στη διαδικασία έγκρισης της εν λόγω εισήγησης, αλλά ούτε καν παρίστατο κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλώνοντας ρητώς, μέσω του Προέδρου του Δ.Σ. και δυνάμει σχετικής γραπτής εξουσιοδότησης, το κώλυμά του σε σχέση με τη συμμετοχή του στη λήψη της απόφασης, λόγω επαγγελματικής του σχέσης με την αιτούσα εταιρεία.

Αστήρικτες και βεβιασμένες καταγγελίες και δη στα ευρωπαϊκά όργανα, όχι μόνο δεν βοηθούν το επενδυτικό κλίμα – η βελτίωση του οποίου είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης – αλλά τραυματίζουν και το κύρος της χώρας”.

—Η απάντηση του Κρίτωνα Αρσένη

Ο Κρίτων Αρσένης απάντησε εκ νέου στο ΥΠΑΝ για το ζήτημα κάνοντας λόγο για “προσχηματική” επίκληση του βιομηχανικού απορρήτου ώστε να εμποδιστούν οι πολίτες από τον έλεγχο των αποφάσεων.

Μάλιστα, ο κύριος Αρσένης -απηχώντας, οφείλουμε να ομολογήσουμε, ένα τεράστιο κομμάτι της κοινής γνώμης- τονίζει ότι οι μέθοδοι που μετέρχεται το ΥΠΑΝ και τα παρακλάδια του (Invest in Greece) θυμίζουν αφρικανική χώρα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης του Κρίτωνα Αρσένη:

Το Υπουργείο Ανάπτυξης επιλέγει να προτάσσει το ιδιωτικό συμφέρον έναντι του δημοσίου. Επικαλείται προσχηματικά το βιομηχανικό απόρρητο προκειμένου να εμποδίσει την άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των πολιτών να ελέγχουν τις αποφάσεις της διοίκησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σε ποια ευνομούμενη χώρα και η αίτηση της εταιρείας και η εισήγηση της “Invest in Greece” και η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων και η εισήγηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για την τουριστική επένδυση θα χαρακτηρίζονταν βιομηχανικό απόρρητο; Είναι δυνατόν όλα αυτά τα έγγραφα να είναι εμπιστευτικά λόγω βιομηχανικού απορρήτου; Είναι δυνατόν η εισήγηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης σχετικά με την επένδυση να είναι απόρρητη;

Θα ήθελα να υπενθυμίσω στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι μόνο σε κάποιες αφρικανικές χώρεςοι επενδύσεις σχεδιάζονται, εγκρίνονται και πραγματοποιούνται εν κρυπτώ μακριά από τον δημοκρατικό έλεγχο των πολιτών. Η δημοκρατία βασίζεται στη διαφάνεια και στον δημοκρατικό έλεγχο της διοίκησης. Για αυτό, το ελληνικό Σύνταγμα και οι ευρωπαϊκοί κανόνες κατοχυρώνουν πλήρως το δικαίωμα δημόσιου ελέγχου των αποφάσεων της διοίκησης.

Προκαλεί τους πολίτες το γεγονός ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης επιβεβαιώνει και υιοθετεί ως ορθή πρακτική ότι μέλος του ΔΣ του “Invest in Greece”, που έχει την ευθύνη της διοίκησης των υπηρεσιών που ετοιμάζουν τις εισηγήσεις για την τύχη των επενδυτικών σχεδίων, διατηρεί επαγγελματική σχέση με εταιρεία που είχε υποβάλει το επενδυτικό σχέδιο στο “Invest in Greece”.

Αρκεί κατά το υπουργείο ότι το εν λόγω μέλος δεν παρέστη στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του ΔΣπου αφορούσε την έγκριση της εισήγησης για τη συγκεκριμένη επένδυση.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Υπουργείο το άρθρο 9 του καταστατικού του “Invest in Greece” σύμφωνα με το οποίο ευθύνη του ΔΣ είναι να διοικεί τον οργανισμό και κατά συνέπεια το ΔΣ διοικεί τις υπηρεσίες που ετοιμάζουν το χρονικό διάστημα πριν αυτές κατατεθούν για έγκριση στο ΔΣ τις εισηγήσεις για επενδυτικά σχέδια.

Κατά συνέπεια:

Καλώ την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης:

1. να αποκαταστήσει άμεσα τη διαφάνεια και να δώσει άμεσα στους αιτούντες τα δημόσια έγγραφα που έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο της δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

2. να αποσύρει την επένδυση στην Τοπλού από το “fast track” και να προχωρήσει σε επανεξέταση του φακέλου της επένδυσης από μηδενική βάση”.

Αναδημοσίευση: http://www.econews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου