2.12.11

Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
& ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ: 101 64 Αθήνα
Πληροφορίες: Αντώνιος Καπετάνιος
Τηλ. : 210-2124661
FΑΧ: 210-5244135
Email: prostasiadason@minagric.gr

Αθήνα   8 / 4 /2011
Αριθ. Πρωτ.: οικ.   117840/1514

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
Γενικές Δ/νσεις Δασών &  Αγροτικών Υποθέσεων
Δ/νσεις Συντονισμού &  Επιθεώρησης Δασών

Έδρες τους
ΚΟΙΝ.: πίνακας διανομής

Θέμα: Προστασία και διαχείριση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
Σχετ.:
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, επισημαίνουμε τα εξής:

Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου «αποτελούν το εντελώς απαραίτητον δια την υγείαν των ανθρώπων υποκατάστατον του φυσικού περιβάλλοντος εντός του αστικού ιστού», των οποίων «η διατήρησις αποτελεί υψίστην προτεραιότητα διά την προστασίαν της ποιότητος του αστικού περιβάλλοντος, εις τρόπον ώστε και ελαχίστης τοιαύτης εκτάσεως η απώλεια να λονιζεται ανεπίτρεπτος επιδείνωσις του οικιστικού περιβάλλοντος» (σκέψη 6η ΣτΕ 2242/1994).

Έχει δε κριθεί ότι, τα πάρκα και τα άλση που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο εντός ρυμοτομικού σχεδίου, εξομοιώνονται με τα δασικά οικοσυστήματα και υπάγονται στην ιδιαίτερη προστασία που θεσπίζεται για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις με το άρθρο 24 του Συντάγματος (ενδεικτικά αναφέρονται, ΣτΕ ολ. 55/1993, 1118/1993, 1978/2002, 974/2005, ολ.677/2010).


Μάλιστα, ο νομοθέτης δεν έδωσε ούτε τη δυνατότητα επιτρεπτής επέμβασης στις ανωτέρω εκτάσεις, πλην της διάνοιξης δημοσίας οδού (άρθρο 49 παράγραφος 1 νόμου 998/1979), διαμορφώνοντας καθεστώς σχεδόν απόλυτης προστασίας τους.

Αντίστοιχα, η αριθ. 51/1992 Εγκύκλιος της Δ/νσης Νομοθετικού 'Ερνου του ΥΠΕΧΩΔΕ, με αριθ.πρωτ. 97131/7310/3-12-1992, έκανε γνωστή για εφαρμογή την αριθ. 2588/1992 απόφαση ΣτΕ,σύμφωνα με την οποία, «πράξεις εκδιδόμενοι κατ' εφαρμογήν των εξουσιοδοτικών διατάξεων των άρθρων 3 και 70 του ν. δ/τος της 17-7-1923 ως η ήδη προσβαλλόμενη, δεν επιτρέπεται να διαλαμβάνουν ρυθμίσεις αντιτιθέμενες προς τις διατάξεις του νόμου 998/1979 και ειδικότερα δεν μπορούν να μεταβάλλουν την κατά προορισμό χρήση των εντός του εγκεκριμένου σχεδίου  πόλεως ή πολεοδομικής ζώνης ή οικιστικής περιοχής υφισταμένων πάρκων, αλσών ή  δενδροστοιχιών διά της μετατροπής των έστω και εν μέρει εις οικοδομήσιμους και δη  ανεξαρτήτως εν ταύτα χαρακτηρίζονται υπό του ενκεκριμένου σχεδίου ως χώροι κοινοχρήστων  πρασίνων ή έχουν εν τοις πρανμασι αποκτήσει τοιούτον χαρακτήρα».

Αντίστοιχες οδηγίες εξέδωσε και η δασική υπηρεσία, με σειρά εγκυκλίων της (ενδεικτικά  αναφέρονται οι 110418/894/27-12-2001 και 87991/3814π.ε./20-3-2008 του Υφυπουργού  Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αντιστοίχως).

Από την υφιστάμενη νομολογία και τις εγκύκλιες διαταγές προκύπτει ότι, ως πάρκα ή άλση  αντιμετωπίζονται και οι κοινόχρηστοι χώροι που στο σχέδιο πόλης μπορεί να μη  χαρακτηρίζονται ως χώροι κοινοχρήστου πρασίνου, αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι  τέτοιον χαρακτήρα (ΣτΕ 2588/1992, 1118/1993 κ.ά., γνμδ ΝΣτΚ 2568/1981, 1006/1983 κ.ά.,  αριθ. 87991/3814π.ε./20-3-2008 του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 51/1992  εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ). Οι ανωτέρω εκτάσεις, αντιμετωπιζόμενες ως πάρκα ή άλση, εμπίπτουν στο  πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας για την προστασία και διαχείριση τους.

Με την αριθ. 96996/2876/3-8-2006 εγκύκλιο διαταγή της υπηρεσίας μας, αποσαφηνίστηκε  ότι το υπέδαφος δασικών εδαφών αποτελεί προστατευτέο σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία  αγαθό, ως μέρος του δασικού οικοσυστήματος που συγκροτείται στην κείμενη περιοχή. Τούτου  δοθέντος, η προστασία και διαχείριση του ασκείται από τη δασική Αρχή, σε συνεργασία  βεβαίως με έτερη υπηρεσία, της οποίας η συναρμοδιότητα προκύπτει από σχετική διάταξη.

Για το υπέδαφος συνεπώς, πάρκων και αλσών, ισχύουν οι περιοριστικές διατάξεις σ' ότι  αφορά στον προορισμό και τη χρήση του, που ισχύουν γι' αυτά, όπως απορρέουν από τη  δασική νομοθεσία και το Σύνταγμα. Δεν είναι επομένως δυνατόν, να διατίθεται το υπέδαφος  τους για τη δημιουργία υπογείων parking, καθότι δεν δίνεται τέτοια δυνατότητα από τη δασική  νομοθεσία.

Σχετικώς, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι, δεν είναι δυνατή η κατασκευή χώρου  στάθμευσης κάτω από κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, αφού υπάρχει ασυμβατότητα της  συγκεκριμένης χρήσης με τον προορισμό του υπερκειμένου χώρου πρασίνου. Οι κοινόχρηστοι  χώροι πρασίνου δε, αποτελούν οιονεί υποκατάστατα του φυσικού περιβάλλοντος εντός της  πόλης και δεν επιτρέπεται παράλληλη χρήση που να αναιρεί ή να μειώνει ουσιωδώς τη χρήση  αυτή, όπως είναι η χρήση των υπόγειων χώρων στάθμευσης (ΣτΕ 2242/1994, γνμδ ΠΕ 258/2001  ΣτΕ).

Εν προκειμένω, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 1 άρθρου 8 νόμου 2052/1992,  όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 2 άρθρου 10 νόμου 2947/2001, που  αναφέρεται στη δυνατότητα δημιουργίας υπογείων χώρων στάθμευσης σε κοινόχρηστους και  κοινωφελείς χώρους του αστικού ιστού, καθότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά στους  κοινόχρηστους χώρους πρασίνου (πάρκα και άλση), αλλά σε κοινόχρηστους χώρους που δεν  τους δηλοποιεί και δεν τους χαρακτηρίζει η παρουσία αστικού πρασίνου, και δεν προορίζονται  από το σχέδιο πόλης ν' αποτελέσουν χώρους κοινοχρήστου πρασίνου.

Παρακαλείστε για την εφαρμογή της παρούσης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας.

Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών
Γεώργιος ΑμοργιανιώτηςΠίνακας Διανομής 
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής  
Α) Γραφείο Υπουργού  
κας Κων/νας Μπιρμπίλη  
Β) Γραφείο Υφυπουργού  
κου Αθ. Μωραίτη  
Γ) Δ/νση Νομοθετικού Έργου  
Αμαλιάδος 17-11523 Αθήνα  
Δ) Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού  
Αμαλιάδος 17-11523 Αθήνα  
2. Υπουργείο Εσωτερικών,    Αποκέντρωσης &  Ηλεκτρ.    Διακυβέρνησης    Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών    Δημόσιας Διοίκησης    Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης    Συγγρού 60-11742 Αθήνα    (σχετ: αριθ. 144/Α'/2011    Έκθεση Ελέγχου)  

Εσωτερική διανομή  
Διευθύνσεις της Υπηρεσίας μας  
Ενταύθα  
1 σχόλιο:

 1. Ποία.........ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  Posted on Αυγούστου 18, 2011 by polmarkarch


  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΔΙΟΥ του ΑΡΕΩΣ των ΑΘΗΝΩΝ  Ενημερώσαμε το ΣτΕ, ότι οι δημιουργηθέντες από το απώτερο παρελθόν άνευ αδείας οδικοί άξονες εντός της δασικής εκτάσεως του Πεδίου του Αρεως Δεν είναι διαστρωμένοι με χώμα, όπως το Δικαστήριο είχε την εντύπωση, σύμφωνα με την πράξη υπ.αρ.688/2009 της Επιτροπής Αναστολών { αντικατάσταση των ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντένιων όγκων & επιφανειών}, αλλά η εν λόγω επίστρωση οπλισμένων σκυροδεμάτων ειναι ολωσδιόλου Μη πορώδης, άρα και Μη οικολογική, αφού παρεμποδίζει την διαπνοή του εδαφικού ενδιαιτήματος.

  Ως είναι εύλογο κάκιστα παράγωγα αυτού είναι:

  Η αύξηση της απορροφούμενης ηλιακής ακτινοβολίας { λόγω και των διαμορφωμένων πολλαπλών ξέφωτων}, από τα συμαντικού πάχους θερμοαπορροφητικά δομικά υλικά και απόδοσης της ως θερμότητα στο περιβάλλον.

  Επι των ελαχίστων βροχοπτώσεων και Μη λειτουργίας του επιφανειακού ευτελούς αρδευτικού συστήματος διασωλήνωσης συνεπώς και της εκτεταμένης Σφράγισης εδάφους – γης {Soil Sealing http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/themes/Sealing/}, ουδεμία διύγρανση του εδάφους πραγματοποιείται με αποτέλεσμα οι ρίζες των δένδρων να στερούνται της βασικής τους τροφοδοσίας.  ?????????????????????????????????????????????????  Ο πρώην δασάρχης του Πεδίου του Αρεως κος Αμοργιανιώτης, νυν Ειδικός Γραμματέας Δασών {με την σημερινή κυβέρνηση} και σύμφωνα με το υπ.αρ.117840/1514/8/4/2011 σκεπτικό του εγγράφου του αναρτηθέν και εις τον διαδικτυακό κόμβο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, υποστηρίζει – δηλώνει ότι αυτό ειναι το Νόμιμο και το οποίο αναποκρίνεται απόλυτα στο βάσιμο-ουσιαστικό και τυπικό γίγνεσθαι.

  Σύμφωνα όμως με προγενέστερα έγγραφα του, ήτοι με τα υπ.αρ.2603/2/12/2009-2673/13/01/2010-310/17/2/2009 και με το εισηγητικό έγγραφο του.υπ.αρ.162/28/1/2009 και εγκριθέν απο την Περιφέρεια Αττικής έγγρ.αρ.250/29/1/2009, είχε εγκρίνει την Φυτοτεχνική Μελέτη Αναπλάσεως που σύμφωνα με τα Αρχιτεκτονικά σχέδια αποτυπώνει, υλοποιεί, ενταφιάζει οικοδομικές επεμβάσεις όγκου τουλάχιστον 6.000 κυβ.μέτρων Μπετόν και που αφαιρεί το ¼ της Δασικότητας. Συνεπώς σύμφωνα με το σκεπτικό του εγγράφου του το έτος 2011 και το οποίο αναιρεί και παύει να υποστηρίζει τα όσα δηλώθηκαν εις το παρελθόν, ανασκευάζει, ανατρέπει και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι σύμφωνα με τους Υποστηρικτικούς νόμους, ήτοι ως αναφέρεται σύμφωνα με το Θέμα: Τήν επιτακτική προστασία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου-Αλσών-Πάρκων…..είναι το βάσιμο, Νόμιμο και πραγματικό. Συνεπώς Δέν αιτιολογεί με Νόμιμα αποδεικτικά και βάσιμα στοιχεία που στηρίζονται οι αβάσιμες προυφιστάμενες εσφαλμένες απόψεις του αφου {ορισμένες ως γνωστόν οικοδομικές επεμβάσεις σύμφωνα και με προγενέστερα έγγραφα του αρχείου του απαγορεύονται απο την Δασική Νομοθεσία}. Συνεπώς φάσκει και αντιφάσκει αφού Δέν παραθέτει τα τυχόν Νέα και πραγματικά και Νόμιμα στοιχεία με επαρκή αιτιολόγηση της αντιφατικής ευρηματικής άποψης του. Ετσι ώστε να αυτοαναιρείται, να διαψεύδεται, και να εκθέτει εαυτόν και την πρώην Υπηρεσία του στην οποία προίστατο. Βάσιμος και νόμιμος λόγος, που δημιουργεί έυλογο και δυσεξήγητο ερωτηματικό από τις εσφαλμένες αβάσιμες, ατεκμηρίωτες και «μη νόμιμες» απόψεις του, κατά την άποψη μας πάντα, κατά τις οποίες Διαστρέφεται και Κακοποιείται η Νόμιμη Τάξη και η Αλήθεια.

  Καλείται λοιπόν να μας απαντήσει και να εξηγήσει πότε εσφάλη και πότε υπήρξε σύμφωνως με την ………Νόμιμη Τάξη.  Οι κάτοικοι θαμώνες

  Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μηχ.

  Παρασχάκης Γεώργιος Νομ.Δικαστικός Επιμελητής

  ΑπάντησηΔιαγραφή