16.4.15

Απόφαση-βόμβα από το ΣτΕ για τα αιολικά "μαμούθ" στην Κρήτη!


Κέρδισε η ΤΕΡΝΑ τη δικαστική διαμάχη με την προφυγή που είχαν καταθέσει 1369 κάτοικοι και φορείς της Κρήτης

Απόφαση-βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα αιολικά πάρκα –μαμούθ που σχεδιάζονταν για την Κρήτη και τα οποία σχετίζονταν με το μεγάλο θέμα της υποβρύχιας καλωδιακής σύνδεσης του νησιού. Η απόφαση 528/2015 του ΣτΕ με την οποία απορρίπτεται η αίτηση προσφυγής που είχαν καταθέσει κατά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής 1369 κάτοικοι και φορείς της Κρήτης έρχεται σε μια στιγμή περίεργη για την όλη υπόθεση καθώς η ΤΕΡΝΑ κερδίζει δικαστικά μια διαμάχη, αλλά από το έργο έχει... αποσυρθεί από τα φαστ τρακ! Ωστόσο, είναι ολοφάνερο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να επανέλθει και πρόκειται πλέον για δεδικασμένο...

Θυμίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2014 είχε αποκαλύψει το CRETALIVE την απόφαση της τότε κυβέρνησης να...θέσει έκτος σχεδιασμού τόσο την ΤΕΡΝΑ όσο και τον όμιλο Κοπελούζου που...δεν κατέθεσε ούτε χρήματα ούτε πιστοποιητικά προφανώς γιατί απέσυραν το ενδιαφέρον τους.

Αλλά σε κάθε περίπτωση η απόφαση του ΣτΕ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για...ανάλογες μελλοντικές υποθέσεις διότι τα μεγάλα αιολικά παραμένουν στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος για τους επενδυτές. Οι δικαστές που ασχολούνται από το 2013 με την υπόθεση- η αίτηση κατατέθηκε στο συμβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2012- κατέληξαν στην απόφασή τους αυτή με βάση ένα σκεπτικό που σχετίζεται τόσο με το νομικό όσο και το περιβαλλοντικό ζήτημα που εγείρετο για την Κρήτη από τότε. Πάντως το βασικό σκεπτικό είναι το νομικό και οι δικαστές έκριναν το εάν μπορούσε μια στρατηγική επένδυση να κριθεί καταρχήν νομικά έγκυρη.

«Δεν γίνεται, λοιπόν, ήδη στο στάδιο αυτό η αξιολόγηση των χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας που περιέχεται στην επενδυτική πρόταση, αλλά εκτιμάται, απλώς, για τις ανάγκες και τους σκοπούς του νόμου αυτού το κατ’ αρχήν επιτρεπτό της, με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο επενδυτής, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες στον ανωτέρω νόμο διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης επενδυτικών προτάσεων που εμφανίζουν υψηλές πιθανότητες υλοποίησης, βάσει του υποβαλλόμενου από τον επενδυτή επιχειρησιακού σχεδίου και της ανάλυσης των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η εκτίμηση αυτή δεν είναι δεσμευτική για τα, κατά το νόμο, αρμόδια διοικητικά όργανα που θα εκφέρουν κρίση σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας υλοποίησης της επένδυσης κατά την έκδοση των απαραιτήτων αδειών, όπως της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, της αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας ή της οικοδομικής άδειας, ούτε υποκαθιστά την κρίση των οργάνων αυτών ως προς τα ζητήματα αυτά. Ο επενδυτής που έχει καταρχήν υπαχθεί στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων φέρει το κίνδυνο τελικώς, να μην υλοποιηθεί η επένδυσή του, εάν κριθεί αρμοδίως σε επόμενο στάδιο, ότι τούτο δεν είναι δυνατόν για λόγους χωροταξικούς, περιβαλλοντικούς, πολεοδομικούς κ.ο.κ.» τονίζουν στην απόφαση.

Η προσφυγή και το σκεπτικό
Με την προσφυγή των 1369 κατοίκων και φορέων εζητήθηκε ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 10/28.5.2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) για την «Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Αιολικό Σύστηµα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), που περιλαµβάνει κατασκευή 33 αιολικών σταθµών, συνολικής ισχύος 1.077MW, στους τέσσερις νοµούς της Κρήτης, και κοινή διασύνδεσή τους µε το Εθνικό Διασυνδεδεµένο Σύστηµα Ενέργειας µέσω υποβρυχίου καλωδίου», κυριότητας της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».Στο αίτημα των αιτούντων ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο ενεργειακός σχεδιασμός της Κρήτης το ΣτΕ απαντά:

«Ο λόγος αυτός ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη εκδοχή ως προς την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του ν. 3894/2010, διότι, όπως εκτίθεται στην σκέψη 12, για την ένταξη στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων του ν. 3894/2010, η Δ.Ε.Σ.Ε. δεν εξετάζει ζητήματα, τα οποία άπτονται των προϋποθέσεων που απαιτούνται να συντρέχουν κατά τα επί μέρους στάδια εκτέλεσης του σχετικού έργου, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο εξέτασης κατά τις οικείες αδειοδοτικές διαδικασίες (όπως λ.χ. της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), αλλά περιορίζεται να κρίνει αν το επενδυτικό σχέδιο έχει καταρχήν πιθανότητα υλοποίησης και αν είναι ικανό να συμβάλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση, αξιολογώντας την επένδυση βάσει πρόσφορων προς τούτο κριτηρίων και στόχων, όπως η βιωσιμότητα της επένδυσης, η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η προβλεπόμενη αύξηση της απασχόλησης, η περιφερειακή ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και ιδίως της βιομηχανίας, η υιοθέτηση καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας.»

Επίσης αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι η επένδυση παραβιάζει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το συμβούλιο αναφέρει:

«Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, προεχόντως διότι το ζήτημα της συμφωνίας της επενδυτικής πρότασης σε σχέση με τη συμφωνία της εγκατάστασης των αιολικών σταθμών με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις Α.Π.Ε. ελέγχεται, σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτού κατά την έκδοση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για καθέναν από τους σταθμούς αυτούς, ανεξαρτήτως του ζητήματος αν η αναφερόμενη στο άρθρο 8 παρ. 1 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προϋπόθεση περί «επαρκούς» διασύνδεσης με το σύστημα και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας των αιολικών πάρκων που εγκαθίστανται στη Κρήτη αναφέρεται σε διασύνδεση «κοινή» για όλους τους αιολικούς σταθμούς που υφίστανται ή πρόκειται να εγκατασταθούν στη νήσο ή «ανεξάρτητη» ανά επενδυτικό σχήμα»

Δείτε εδώ όλη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αναδημοσίευση: http://www.cretalive.gr/

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου