19.12.13

Η Οικολογική Κίνηση για την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος


Η συζήτηση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στην πόλη μας σε σχέση με ρυπογόνες και οχλούσες επισκευαστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην μαρίνα, μας έδωσε το έναυσμα για την περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος, μετά και από καταγγελίες ιδιωτών προς τους αρμόδιους φορείς.

Σε αυτή την κατεύθυνση, και για την πληρέστερη ενημέρωσή της, η ΟΚΜ συμμετείχε στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΑΕΑΝ, η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση της μαρίνας, διενήργησε αυτοψία στον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι επισκευές των σκαφών, συνομίλησε με περίοικους και πραγματοποίησε συνάντηση με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την αδειοδότηση σχετικών δραστηριοτήτων.

Κατόπιν των παραπάνω, αλλά και μετά από συζήτηση μέσα στους κόλπους της ΟΚΜ, αντιλαμβανόμαστε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα μόνο καινούργιο δεν είναι και κάθε άλλο παρά περιορίζεται στα όρια της μαρίνας. Είναι ένα πρόβλημα που υπήρχε πάντα και σε όλο το παράκτιο κομμάτι του Δήμου, καθώς κάθε «καρνάγιο» και κάθε «γλίστρα», από την λίμνη μέχρι την Ελούντα και το Καλό Χωριό συνιστά χώρο επισκευών ερασιτεχνικών ή επαγγελματικών, αλιευτικών ή σκαφών αναψυχής, χωρίς καμιά ουσιαστική μέριμνα για την ρύπανση και την υποβάθμιση που κάθε τέτοια δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον.

Παρά τα προβλήματα και τις ελλείψεις που και εμείς διαπιστώσαμε στον χώρο της μαρίνας πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι ο μοναδικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή που διαθέτει μια στοιχειώδη υποδομή και κάποιους κανόνες για τον περιορισμό και τον έλεγχο των επιπτώσεων στο περιβάλλον, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι τα παραπάνω δεν επιδέχονται σημαντικών βελτιώσεων, για την αποφυγή της ρύπανσης, της όχλησης των περίοικων και για την προστασία του παράκτιου οικοσυστήματος της πόλης μας.

Θεωρούμε λοιπόν αναγκαία τα παρακάτω:

1. Έλεγχος και άμεση απαγόρευση των επισκευαστικών δραστηριοτήτων σε αυτοσχέδια «καρνάγια» και «γλίστρες» που στερούνται υποδομής για την διαχείριση των παραγόμενων ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Διερεύνηση από πλευράς Δήμου και Λιμενικού Ταμείου για την δυνατότητα δημιουργίας εγκεκριμένων χώρων – καρνάγιων επισκευής μικρών σκαφών, που θα διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και θα εξασφαλίζουν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι χώροι αυτοί είναι αναγκαίο να χωροθετηθούν εκτός οικιστικών ζωνών και κοντά σε περιοχές όπου εντοπίζεται εντονότερα αυτή η ανάγκη.

3. Την άμεση εκπόνηση και κατάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, από πλευράς της ΔΑΕΑΝ, για τη λειτουργία της μαρίνας και κατ’ επέκταση για την πραγματοποίηση των επισκευαστικών δραστηριοτήτων στον χώρο.

4. Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή ρύπανσης στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε αναγκαία την χρήση σκούπας κατά την διάρκεια των εργασιών απόξεσης των βαφών των σκαφών για την αποφυγή της διασποράς της σκόνης στο περιβάλλον, τη διαχείριση των παραγόμενων ρύπων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους από εγκεκριμένους φορείς, την εκπαίδευση του προσωπικού της Μαρίνας, τη δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (αιφνίδιων διαρροών καυσίμων, χημικών κλπ) την αυστηροποίηση του εσωτερικού κανονισμού και την επιβολή κυρώσεων σε ιδιώτες που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων καθώς και το συνεχή μακροσκοπικό και οργανοληπτικό έλεγχο των χαρακτηριστικών του νερού και του εδάφους των χώρων μέσα και γύρω από την Μαρίνα.

5. Την εγκατάσταση συστήματος παραλαβής των λυμάτων από τα πλοία και την μεταφορά τους στην μονάδα επεξεργασίας.

6. Την διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας κλειστού χώρου (ενδεχομένως με σκέπαστρο) και ειδικής υποδομής (απορροφητήρες, φίλτρα) στον χώρο της Μαρίνας, όπου θα πραγματοποιούνται οι εργασίες απόξεσης και βαφής των σκαφών.

7. Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της όχλησης προς τους περίοικους. Συγκεκριμένα, αναγκαία είναι η τοποθέτηση γυάλινων ηχοπετασμάτων για τον περιορισμό των θορύβων από τις επισκευαστικές εργασίες, η αυστηρή τήρηση του ωραρίου εργασίας και ο σεβασμός στις ώρες κοινής ησυχίας.

8. Τον περιορισμό των ταυτόχρονων εργασιών συντήρησης σε πολλά σκάφη, που αναπόφευκτα αυξάνουν τον βαθμό της όχλησης, την αδυναμία ελέγχου και τον κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος.

9. Τον εναρμονισμό των κανόνων που διέπουν την λειτουργία της Μαρίνας, όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς για την διαχείριση των αποβλήτων και την χρήση επικίνδυνων προς το περιβάλλον υλικών και ουσιών, καθώς και με τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργιάς Τουριστικών Λιμένων (Υ.Α 16/10/2003).

Τέλος, απαραίτητη είναι η συνεχής επαγρύπνηση των πολιτών, των φορέων της πόλης και των αρμόδιων υπηρεσιών για την τήρηση όλων όσα έχει θεσπίσει η πολιτεία αλλά κυρίως για την προστασία και τη διαφύλαξη του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Ο δημόσιος χαρακτήρας της μαρίνας πρέπει να διαφυλαχτεί γιατί εξασφαλίζει την διάχυση των οικονομικών ωφελειών στην πόλη αλλά και την δυνατότητα παρέμβασης και ελέγχου από πλευράς της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα λοιπόν σε αυτή την περίοδο, όπου ο δημόσιος χώρος και η δημόσια περιουσία βάλλονται για να υποβαθμιστούν και να περάσουν ευκολότερα στους ιδιώτες, η λειτουργία και η διαχείριση της μαρίνας οφείλουμε να είναι υποδειγματική.

Το ΔΣ της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου
19/12/13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου