1.9.11

Η Ε.Ε. μπορεί να απαγορεύει τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γένει προωθεί την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες θέτουν ορισμένους περιορισμούς.

Οι διατάξεις της Οδηγίας για τα Ενδιαιτήματα (92/43/ΕΟΚ) ορίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και της ενόχλησης των ειδών για τα οποία έχουν ορισθεί οι ζώνες αυτές. Στην Οδηγία για τα Πτηνά (79/409/ΕΟΚ) ορίζεται ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγουν τη ρύπανση ή τη φθορά των οικοτόπων ή οποιαδήποτε ενόχληση επιζήμια για τα πτηνά. Ακόμη και έξω από αυτές τις ζώνες προστασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν τη ρύπανση ή τη φθορά των οικοτόπων.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, το Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε απόφαση (Υπόθεση C-2/10, Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl/Regione Puglia) σύμφωνα με την οποία η κοινοτική νομοθεσία δεν αποκλείει ρύθμιση η οποία να απαγορεύει τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, χωρίς να χρειάζεται εκ των προτέρων εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αρχές της μη διάκρισης και της αναλογικότητας».

Το Δικαστήριο διευκρίνισε επίσης ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε μεγαλύτερο αριθμό εναλλακτικών λύσεων, οι λύσεις με τις λιγότερο σοβαρές επιπτώσεις πρέπει να προτιμώνται.

Η απόφαση του δικαστηρίου:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0002:EN:HTML
ή http://www.oddzialywaniawiatrakow.pl/upload/file/592.pdf

Σ.Ε. Ecocrete
Πηγή: Dziennik Gazeta Prawna

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου