12.4.11

Προστασία και διαχείριση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Αθήνα 8 / 4 / 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ.: οικ.   117840/1514
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ                                            ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
& ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                              Γενικές Δ/νσεις Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &                                                                               Δ/νσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             Έδρες τους
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 31                                                                                              ΚΟΙΝ.: πίνακας διανομής
Τ.Κ. : 101 64 Αθήνα
Πληροφορίες : Αντώνιος Καπετάνιος
Τηλ. : 210-2124661
FAX : 210-5244135
Email: prostasiadason@minagric.gr


Θέμα: Προστασία και διαχείριση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
Σχετ.:


Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, επισημαίνουμε τα εξής:

Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου «αποτελούν το εντελώς απαραίτητον δια την υγείαν των ανθρώπων υποκατάστατον του φυσικού περιβάλλοντος εντός του αστικού ιστού», των οποίων «η διατήρησις αποτελεί υψίστην προτεραιότητα διά την προστασίαν της ποιότητος του αστικού περιβάλλοντος, εις τρόπον ώστε και ελαχίστης τοιαύτης εκτάσεως η απώλεια να λογίζεται ανεπίτρεπτος επιδείνωσις του οικιστικού περιβάλλοντος» (σκέψη 6η ΣτΕ 2242/1994).


Έχει δε κριθεί ότι, τα πάρκα και τα άλση που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο εντός ρυμοτομικού σχεδίου, εξομοιώνονται με τα δασικά οικοσυστήματα και υπάγονται στην ιδιαίτερη προστασία που θεσπίζεται για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις με το άρθρο 24 του Συντάγματος (ενδεικτικά αναφέρονται, ΣτΕ ολ. 55/1993, 1118/1993, 1978/2002, 974/2005, ολ. 677/2010).

Μάλιστα, ο νομοθέτης δεν έδωσε ούτε τη δυνατότητα επιτρεπτής επέμβασης στις ανωτέρω εκτάσεις, πλην της διάνοιξης δημοσίας οδού (άρθρο 49 παράγραφος 1 νόμου 998/1979), διαμορφώνοντας καθεστώς σχεδόν απόλυτης προστασίας τους. Αντίστοιχα, η αριθ. 51/1992 Εγκύκλιος της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΧΩΔΕ, με αριθ. πρωτ. 97131/7310/3-12-1992, έκανε γνωστή για εφαρμογή την αριθ. 2588/1992 απόφαση ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία, «πράξεις εκδιδόμεναι κατ’ εφαρμογήν των εξουσιοδοτικών διατάξεων των άρθρων 3 και 70 του ν. δ/τος της 17-7-1923 ως η ήδη προσβαλλόμενη, δεν επιτρέπεται να διαλαμβάνουν ρυθμίσεις αντιτιθέμενες προς τις διατάξεις του νόμου 998/1979 και ειδικότερα δεν μπορούν να μεταβάλλουν την κατά προορισμό χρήση των εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή πολεοδομικής ζώνης ή οικιστικής περιοχής υφισταμένων πάρκων, αλσών ή δενδροστοιχιών διά της μετατροπής των έστω και εν μέρει εις οικοδομήσιμους και δη ανεξαρτήτως εν ταύτα χαρακτηρίζονται υπό του εγκεκριμένου σχεδίου ως χώροι κοινοχρήστων πρασίνων ή έχουν εν τοις πράγμασι αποκτήσει τοιούτον χαρακτήρα».

Αντίστοιχες οδηγίες εξέδωσε και η δασική υπηρεσία, με σειρά εγκυκλίων της (ενδεικτικά αναφέρονται οι 110418/894/27-12-2001 και 87991/3814π.ε./20-3-2008 του Υφυπουργού Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αντιστοίχως). Από την υφιστάμενη νομολογία και τις εγκύκλιες διαταγές προκύπτει ότι, ως πάρκα ή άλση αντιμετωπίζονται και οι κοινόχρηστοι χώροι που στο σχέδιο πόλης μπορεί να μη χαρακτηρίζονται ως χώροι κοινοχρήστου πρασίνου, αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι τέτοιον χαρακτήρα (ΣτΕ 2588/1992, 1118/1993 κ.ά., γνμδ ΝΣτΚ 2568/1981, 1006/1983 κ.ά., αριθ. 87991/3814π.ε./20-3-2008 του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 51/1992 εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ). 

Οι ανωτέρω εκτάσεις, αντιμετωπιζόμενες ως πάρκα ή άλση, εμπίπτουν στο πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας για την προστασία και διαχείρισή τους. Με την αριθ. 96996/2876/3-8-2006 εγκύκλιο διαταγή της υπηρεσίας μας, αποσαφηνίστηκε ότι το υπέδαφος δασικών εδαφών αποτελεί προστατευτέο σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία αγαθό, ως μέρος του δασικού οικοσυστήματος που συγκροτείται στην κείμενη περιοχή. Τούτου δοθέντος, η προστασία και διαχείρισή του ασκείται από τη δασική Αρχή, σε συνεργασία βεβαίως με έτερη υπηρεσία, της οποίας η συναρμοδιότητα προκύπτει από σχετική διάταξη. Για το υπέδαφος συνεπώς, πάρκων και αλσών, ισχύουν οι περιοριστικές διατάξεις σ’ ότι αφορά στον προορισμό και τη χρήση του, που ισχύουν γι’ αυτά, όπως απορρέουν από τη δασική νομοθεσία και το Σύνταγμα. 

Δεν είναι επομένως δυνατόν, να διατίθεται το υπέδαφός τους για τη δημιουργία υπογείων parking, καθότι δεν δίνεται τέτοια δυνατότητα από τη δασική νομοθεσία. Σχετικώς, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι, δεν είναι δυνατή η κατασκευή χώρου στάθμευσης κάτω από κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, αφού υπάρχει ασυμβατότητα της συγκεκριμένης χρήσης με τον προορισμό του υπερκειμένου χώρου πρασίνου. 

Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου δε, αποτελούν οιονεί υποκατάστατα του φυσικού περιβάλλοντος εντός της πόλης και δεν επιτρέπεται παράλληλη χρήση που να αναιρεί ή να μειώνει ουσιωδώς τη χρήση αυτή, όπως είναι η χρήση των υπόγειων χώρων στάθμευσης (ΣτΕ 2242/1994, γνμδ ΠΕ 258/2001 ΣτΕ). Εν προκειμένω, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 1 άρθρου 8 νόμου 2052/1992, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 2 άρθρου 10 νόμου 2947/2001, που αναφέρεται στη δυνατότητα δημιουργίας υπογείων χώρων στάθμευσης σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους του αστικού ιστού, καθότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου (πάρκα και άλση), αλλά σε κοινόχρηστους χώρους που δεν τους δηλοποιεί και δεν τους χαρακτηρίζει η παρουσία αστικού πρασίνου, και δεν προορίζονται από το σχέδιο πόλης ν’ αποτελέσουν χώρους κοινοχρήστου πρασίνου.

Παρακαλείστε για την εφαρμογή της παρούσης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας.

Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών
Γεώργιος Αμοργιανιώτης


Πίνακας Διανομής


1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής


Α) Γραφείο Υπουργού κας Κων/νας Μπιρμπίλη
Β) Γραφείο Υφυπουργού κου Αθ. Μωραΐτη
Γ) Δ/νση Νομοθετικού Έργου Αμαλιάδος 17-11523 Αθήνα
Δ) Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Αμαλιάδος 17-11523 Αθήνα


2. Υπουργείο Εσωτερικών


Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης
Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης - Συγγρού 60-11742 Αθήνα
(σχετ: αριθ. 144/Α’/2011 Έκθεση Ελέγχου)
Εσωτερική διανομή
Διευθύνσεις της Υπηρεσίας μας Ενταύθα

3 σχόλια:

 1. Ωραία είναι η θεωρία κάθε είδους επιστήμης είτε περιβαλλοντικής είτε Αρχιτεκτονικής. Όμως όταν δεν εφαρμόζεται αναιρεί και την ίδια της την ύπαρξη.

  ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ


  ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ του Πεδίου του Αρεως "με κίτρινο χρώμα στο Χάρτη Αποτύπωσης Γκρίζων Ζωνών".

  Αρκετοί περιφερειακοί δρόμοι στο Π.Α, οι οποίοι αποξηλώθηκαν από τους ασφαλτοτάπητες για να Αναπλαστούν, αλλά εν τέλει ΔΕΝ αναπλάστηκαν, έχουν καλυφθεί - σφραγιστεί με στρώση 10 εκατοστών πάχους Οπλισμένου Σκυροδέματος, αδιευκρίνηστου τελικού σκοπού επίστρωσης όπως αποτυπώνεται στα επίσημα σχέδια Μελέτης Εφαρμογής Αναπλάσεως, στο Φυτοτεχνικό ως Σκληρή επιφάνεια και στο Τοπογραφικό ως έγχρωμο χυτό δάπεδο - τσιμεντοκονίαμα.
  Εν έτει 2011, αρχάς Απριλίου επιχρίζονται με χρώμα ώχρας βαφής, ούτως ώστε "κατά την ταπεινή μας πάντα άποψη" να ομοιάζει με το περίφημο οικολογικότερον "πατητό χώμα".
  ....
  THE QUEST in......"The see-through Forest Marbling Park"!


  Στίς 5 Μαρτίου του 2008 σε δισέλιδο άρθρο της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία" με τις φωτογραφίες των κ.Γεννηματά και Μπέη διαφημιζόταν "Η ημιτελής - δαπανηρή ΑΝΑΠΛΑΣΗ" του Πεδίου του Αρεως των ΑΘΗΝΩΝ, ως "Παράδεισος στις μακέτες" {τυχαίος ο τίτλος;;] και δηλωνόντουσαν οι 94.000 φυτεύσεις! ότι θα ολοκληρωθούν πρίν την άνοιξη του 2009!.
  Ακόμη, σε άλλο άρθρο στούς Ορίζοντες "ΤΑ ΝΕΑ" της 6/3/2008, αναφέρθηκαν οι επεμβάσεις, ως Ηπιες και με σεβασμό και έμφαση στό πράσινο.
  Σε άλλο άρθρο της εφημερίδας "FREE SUNDAY" της 24/10/10, δηλώθηκε, ότι πίσω απο τα "ονόματα με τις εργολαβίες", στόν αποκαλούμενο "Πράσινο ενεργειακό σχεδιασμό", απασχολήθηκε το "Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων $ Εφαρμογών". !

  Σήμερα εν έτη 2010-11 με ένα απλό μαθηματικό υπολογισμό αφαιρετικής και δεδομένου ότι "ιδίοις όμμασι" πραγματοποιήθηκαν, αποκλειστικά χωματουργικές-οικοδομικές εργασίες, εν "κρυπτώ & παραβύστω" εδώ και 3 έτη, {αρχείο διαχρ.ψηφ.φωτό}, Σφράγιση γής από ίχνη κτιριακών κελύφων & εγκαταστάσεων - ενταφιασμός δομικών υλικών, μαρμαροκυβολιθοστρώσεων, στά τουλάχιστον 60 δασικά στρέμματα, παρέα με τά 6.000 κυβικά μέτρα Beton-arme, που αντιστοιχούν σε 6 '6"όροφες πολυκατοικίες , ΛΟΓΙΚΑ θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τα 230 στρέμμ.(συνολικής έκτασης του Π.Α), δηλαδή τά 230-60=170 στρέμμ....."επιεικώς" και γρήγορα να τρέξουμε και να αναζητήσουμε :

  α) που τοποθετήθηκαν,εδώ και τώρα, πάλι ΛΟΓΙΚΑ, οι 94.000φυτ./170στρεμ. = 553 φυτεύσεις ανά στρέμμα, ως επικαλούνται!!!!!

  Και πάλι ΛΟΓΙΚΑ: 1 στρέμμα = 1000 τετρ.μέτρα.

  Τουτέστιν ομιλούμε γιά περίπου, {1000/553}, δηλ. χονδρικά 2 φυτεύσεις που να εμπεριέχουν και φύτευση δένδρου σέ κάθε..................................τετραγωνικό μέτρο!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΩΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ


  β ) που τοποθετήθηκαν, εδώ και τώρα. πάλι ΛΟΓΙΚΑ {ως επικαλούνται στα "ΝΕΑ της ΚΥΨΕΛΗΣ" και σε άλλα ΜΜΕ, ότι φυτεύθηκαν (50000+1200+7500+2500) = 63200 δένδρα,ανθόφυτα,θάμνοι, τριανταφυλλιές} ήτοι δηλαδή 63200/170στρεμμ = 372 φυτεύσεις ανά στρέμμα, ως επικαλούνται !!!  Και πάλι ΛΟΓΙΚΑ 1 στρέμμα = 1000 τετρ.μέτρα.  Τουτέστιν ομιλούμε για περίπου και για την (β) περίπτωση {1000/372 = 2,68}, χονδρικά 2.5 φυτέυσεις ανθόφυτων-δένδρων-τριανταφυλλιών , ανά τετραγωνικό μέτρο δασικής έκτασης.


  ΩΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

  ΜΠΟΡΟΥΝ να μας ΤΑ ΥΠΟΔΕΊΞΟΥΝ ;;;;;; ? ;;;;;


  ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ περαιτέρω.

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com

  http://expaganus.wordpress.com/2009/06/11/pedio-arews

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

  "Όταν ήταν Δασάρχης όμως στο Πεδίο του Αρεως υποστήριζε τα αντίθετα και προφανώς ενέκρινε την Φυτοτεχνική Μελέτη".

  1)ελαχίστης τοιαύτης εκτάσεως η απώλεια να λογίζεται ανεπίτρεπτος επιδείνωσις του οικιστικού περιβάλλοντος

  2)πάρκα και τα άλση που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο εντός ρυμοτομικού σχεδίου, εξομοιώνονται με τα δασικά οικοσυστήματα και υπάγονται στην ιδιαίτερη προστασία που θεσπίζεται για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις με το άρθρο 24 του Συντάγματος (ενδεικτικά αναφέρονται, ΣτΕ ολ. 55/1993, 1118/1993, 1978/2002, 974/2005, ολ. 677/2010).

  3)«πράξεις εκδιδόμεναι κατ’ εφαρμογήν των εξουσιοδοτικών διατάξεων των άρθρων 3 και 70 του ν. δ/τος της 17-7-1923 ως η ήδη προσβαλλόμενη, δεν επιτρέπεται να διαλαμβάνουν ρυθμίσεις αντιτιθέμενες προς τις διατάξεις του νόμου 998/1979 και ειδικότερα δεν μπορούν να μεταβάλλουν την κατά προορισμό χρήση των εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή πολεοδομικής ζώνης ή οικιστικής περιοχής υφισταμένων πάρκων, αλσών ή δενδροστοιχιών διά της μετατροπής των έστω και εν μέρει εις οικοδομήσιμους.

  ΚΑΙ ΦΤΆΣΑΜΕ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

  "AΝΑΠΛΑΣΕΙΣ" ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ: in "Post Mortem"

  ΓΟΛΓΟΘΑΣ εως το ΣτΕ & ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ.


  Στην ΗΜΙΤΕΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ που μας παρέδωσε το Ελληνικό Κράτος, ως φαίνεται με μια απλή ματιά απαντούμε:

  Παρεδόθη καθυστερημένα τουλάχιστον κατά 1+1/2 έτος.

  Αντί για Οικολογικού τύπου Ανάπλαση Πάρκου, είδαμε την κατασκευή - ενταφιασμό συνόλου κυβικών μέτρων όγκου μπετόν 6.000 κ.μ, δηλαδή όγκου μπετόν ισοδύναμων με τον όγκο μπετόν "6" 6όροφων πολυκατοικιών μέσα ............σε δασική έκταση.!!!

  Ο αρχικός προυπολογισμός στις τεράστιες πινακίδες 9,150.000 $ Ευρώ ( το έτος 2006 ) + 400.000 $Ευρώ με το νέο εγκριθέν κονδύλι για αποκατάσταση φθορών ? στην πλ.Πρωτομαγιάς + τις τυχόν αναθεωρήσεις, δεν προσέφερε τίποτα το ουσιώδες στο Πάρκο και τούτο διότι : ανύπαρκτες τουαλέττες, μη αναπλασθέν κτίριο Αλσους - Οικονομίδη, μή αναπλασθέν κτίριο Green Park, ανυπαρξία φύτευσης δένδρων υψηλής οροφής, σύμφωνα με τα έγγραφα των πρώην κων. Δασάρχη - Περιφερειάρχη η κεντρική πλατεία πλησίον πρώην περιπτέρου είναι αυθαίρετη { έγγραφα οικ.693/03/04/2009 - 699/07/04/2009 Γενικής Δνσης Περιφέρειας / Δνσης Δασών Αθηνών: Δασάρχης, με θέμα: Απόφαση Κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε δασική αναδασωτέα έκταση }....., η σφράγιση γής εδάφους από μή πορώδη υλικά σε δασική έκταση 1/4 της συνολικής των 235 στρεμμ.του Πάρκου {επιμέτρηση ειδικών επιστημόνων}, παρεμποδίζει ως τούτο γίνεται κατανοητό την διύγρανση και διαπνοή του εδάφους, τουτέστιν είναι ολωσδιόλου ΑντιΟικολογική.

  Όλα τούτα σε ευθεία αντίφαση με ότι αναγράφεται στην αναρτηθείσα πινακίδα πλησίον του μνημείου της Αθηνάς και ότι: το Εργον

  της Αναπλάσεως εν έτει Δεκ.2010............Ολοκληρώθηκε.!!!!!


  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. !!!!!!!!!
  σχετ.αρθρο. 2604/18/10/10.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. !!!!!!!!!

  Με βαρύγδουπο τίτλο στην εφημερίδα τα Νέα της Κυψέλης Απρίλιος 2011, αναφέρεται ότι από την Περιφέρεια Αττικής διατίθενται επιπλέον κονδύλια 5,100,000 $ εκατ.ευρώ, που θα κατευθυνθούν και θα απορροφηθούν για τα έργα στο Αττικό Άλσος και το Πεδίον του Αρεως.

  Αλλά... Αναρωτιόμαστε εφόσον η Ανάπλαση ολοκληρώθηκε σύμφωνα και με επίσημες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ-Blogs - εφημερίδες και σύμφωνα με την ανηρτημένη πινάκιδα, τότε πως δέν ολοκληρώθηκε, ? ;; δεδομένου ότι: τα διατηρητέα κτίρια Αλσος Οικονομίδη ειναι γιαπί - Green Park γιαπί και οχετός - Πλατάνια εστία μόλυνσης λόγω κωνώπων - ενα μέρος των περιφερειακών δρόμων περιμένει τις παλέτες των μαρμάρων.
  Οι δύο κτιστές τουαλέτες του πάρκου να μην λειτουργούν μαζί με τις βρύσες και λογικά σύντομα θα είναι ανύπαρκτες. Η κεντρική είσοδος της λεωφ.Αλεξάνδρας προς το μνημείο Αθηνάς περιφραγμένη ερμητικά με λαμαρίνες εργοταξιακού τύπου, τις δε βραδυνές ώρες να απαγορεύεται η πρόσβαση. Το Φυτώριο των 8,1/2 στρεμμ. να παραμένει αλάνα και η υποσχεθείσα κομποστοποίηση να παραμένει ως όραμα θερινής νυκτός ( τα χρήματα όμως να έχουν ήδη διατεθεί και ήδη απορροφηθεί !!). Οι επεμβάσεις στο διαμορφωθέν ξέφωτο λόγω αποψιλώσεων στο χώρο Αλίκη μολονότι παράνομες κατά την άποψη μας, σήμερα για την γύρωθεν βλάστηση είναι καταστροφικές.

  Επειδή λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι μέρος των άνω χρημάτων θα διατεθεί για την αποπεράτωση των δύο διατηρητέων, Αλσος,Οικονομίδη - Green Park και λοιπές αποπερατώσεις, αναρωτιόμαστε τι είδους συντήρηση θα παρασχεθεί στο πολύπαθο αιωνόβιο Πεδίον του Αρεως των ΑΘΗΝΩΝ, αφου απο το άνωθεν δεύτερο κονδύλι, πολύ απλά ελάχιστα ΜΟΝΟΝ ψίχουλα θα απομείνουν, κατά την ταπεινή μας άποψη.


  Εν κατακλείδι μπορούμε να δηλώσουμε ευθαρσώς και απορούντες:
  ..................Γιατί να είμαστε όλοι οι Ελληνες βουτηγμένοι μέσα εκεί............. που επικαλείται ο κύριος {που ματιάσανε} απο την Τρόικα - ΔΝΤ και γιατί να τα έχουμε φάει όλοι μαζί.... εμείς οι Έλληνες ?;;;;;;;;;;;;;και να απαιτηθούν ....τα τάνκς για να προστατεύσουν τις τράπεζες?!!;;;;;

  Ας ανασκουμπωθούμε σήμερα λοιπόν όλοι εμείς οι 'Ελληνες και ας δουλέψουμε σκληρά ούτως ώστε να πειθόμεθα "τοις κείνων ρήμασι"!!!!

  ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ


  http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  http://polmarkarch.wordpress.com
  www.asda.gr/elxproi

  ΑπάντησηΔιαγραφή