11.2.11

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
11/2/2011
ΠΡΟΣ: Υπουργό ΠΕΚΑ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κυρία  υπουργέ,
     ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι το υπουργείο ΠΕΚΑ έχει προκηρύξει μελέτες για την αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Τα Πλαίσια αυτά εγκρίθηκαν το 2003 κι έτσι για πρώτη φορά καλύφθηκε όλη η χώρα –πλην Αττικής- με Χωροταξικά Σχέδια, πράγμα που ήταν απόλυτα αναγκαίο και αποτελούσε στόχο του Τμήματος μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Η χρονική στιγμή έγκρισης των Περιφερειακών Πλαισίων  καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τα σημαντικά θετικά τους χαρακτηριστικά αλλά και τις σημαντικές ελλείψεις τους. Στα κύρια θετικά του Περιφερειακού Πλαισίου της Κρήτης συγκαταλέγεται πρώτα απ’ όλα η διατύπωση του πρότυπου ανάπτυξης του νησιού και βέβαια αυτό καθαυτό το γεγονός ότι αποτελεί το πρώτο θεσμοθετημένο Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης.
Μεταξύ των σημαντικότερων ελλείψεών τους, που πολλές απ' αυτές υπάρχουν ακόμη, είναι οι ελλείψεις Δασολογίου, Κτηματολογίου και καθορισμένης Γεωργικής Γης Προτεραιότητας, Διαχειριστικής Μελέτης για τους Υδατικούς Πόρους και άλλων μελετών Περιφερειακού και Διαδημοτικού επιπέδου (μεταφορές, έργα περιβάλλοντος, λιμενικά έργα), όπως επίσης και βάσεων δεδομένων. 
Προβλήματα επίσης προκύπτουν από θεωρήσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί ή δεν υπήρχαν τη χρονική στιγμή της ολοκλήρωσης και θεσμοθέτησης του Περιφερειακού Πλαισίου και που είχαν ως συνέπεια την έλλειψη πληρότητας στην αποτύπωση των περιοχών του Δικτύου Natura -Τόπων Κοινοτικής Σημασίας και Ζωνών Προστασίας Ορνιθοπανίδας- την έλλειψη θεώρησης του προβλήματος της Ερημοποίησης, της χωροθέτησης  των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της αξιοποίησης των μελετών Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης που για πρώτη φορά εκπονήθηκαν για το ΕΣΠΑ 2007-2013.
Άλλα προβλήματα προκύπτουν από την ελάχιστη έως μηδενική αναφορά του θεσμικού πλαισίου του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην έννοια της φέρουσας ικανότητας των τόπων, όπως και η αποφυγή σαφούς προσδιορισμού της έννοιας της ήπιας ανάπτυξης.
Η άρση αυτών των προβλημάτων αποτελεί την προτεραιότητα για την αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων. Ωστόσο, η αναθεώρηση αυτή θα φέρει στο προσκήνιο την εξειδίκευση και την ενσωμάτωση των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων στα Περιφερειακά Πλαίσια, για τις οποίες το ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε εκφράσει αναλυτικά τις απόψεις του.
Για το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο το ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε εκφράσει έντονες διαφωνίες από κοινού με το ΤΕΕ/ΤΔΚ που είχαν παρουσιαστεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο κοινό κείμενο αυτό αναφέρεται ότι στο Γενικό Πλαίσιο υπάρχουν λογικές που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αναπτυξιακή υστέρηση της Κρήτης αλλά και της ανισόρροπης ανάπτυξής της. Επίσης ότι το Γενικό Πλαίσιο έρχεται σε αντίθεση με βασικές Χωροταξικές – Αναπτυξιακές επιλογές του θεσμοθετημένου Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Κρήτης και θα δεσμεύσει αρνητικά την αναθεώρησή του.
Για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια το ΤΕΕ/ΤΑΚ τόνισε ότι ούτε τα Ειδικά Πλαίσια υπολογίζουν τις χωρικές πολιτικές που θεσμοθετήθηκαν από το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης. Τοποθετήθηκε κριτικά απέναντι στα Πλαίσια για τις ΑΠΕ και τη Βιομηχανία όχι όμως και γι αυτό του Τουρισμού για το οποίο εξέφρασε  έντονη διαφωνία, το χαρακτήρισε επικίνδυνο  για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας και ζήτησε την ανασύνταξή του.

Το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισμού:
·         απελευθερώνει πλήρως την τουριστική βιομηχανία με κατεύθυνση τη μεγέθυνση, εις βάρος άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων χωρίς περιβαλλοντικούς περιορισμούς και έχει σαφή προσανατολισμό την μέγιστη οικονομική εκμετάλλευση του χώρου για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.
·         δεν αναφέρεται σε «δείκτες φέρουσας ικανότητας» και σε επάρκεια των φυσικών πόρων.
·         δεν προβλέπει την εξυγίανση των ήδη αναπτυγμένων τουριστικά περιοχών, δεν αναφέρεται στην έννοια του κορεσμού για περιοχές «τουριστικά αναπτυγμένες» και το πρόβλημα επεκτείνεται, καθώς οι ρυθμίσεις για εντατική τουριστική ανάπτυξη επιτρέπονται πλέον σε πολλές περιοχές δεν έχουν μέχρι σήμερα αναπτυχθεί τουριστικά.
·         δεν προωθεί αποφασιστικά τον αναγκαίο δραστικό περιορισμό της διάχυτης εκτός σχεδίου δόμησης...
·         δεν λαμβάνει υπόψη την τεράστια ανάγκη υποδομών και φυσικών πόρων που θα χρειαστεί να υποστηρίξουν τη διόγκωση του τουριστικού τομέα στην οποία κατευθύνει τη χώρα και ειδικά την Κρήτη και τα άλλα νησιά.

Ειδικά διαφωνούμε:
·         για το δρόμο που το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισμού ανοίγει στις μεγάλες τουριστικές και κτηματομεσιτικές επενδύσεις προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών δράσεων, με συντελεστές δόμησης ξενοδοχειακών μονάδων πολλαπλάσιους από αυτούς που ισχύουν για κάθε πολίτη στην εκτός σχεδίου δόμηση, περιορίζοντας τον έλεγχο του τουρισμού και του real estate σε λίγους, ενοποιώντας δύο διαφορετικές λειτουργίες αυτή του τουρισμού και αυτή της παραθεριστικής κατοικίας,
·         για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων golf σε διευρυμένη κλίμακα, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού δεν εναρμονίζεται με τα περιβαλλοντικά δεδομένα της χώρας, αλλοιώνει την ταυτότητα του τοπίου που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημά της,
·         για το γεγονός ότι το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισμού δεν προσανατολίζεται στον ποιοτικό εναλλακτικό τουρισμό και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και υποβαθμίζει το ρόλο των τουριστικών καταλυμάτων μικρής και μεσαίας κλίμακας,
·         για το ότι προτείνει την τουριστική εκμετάλλευση των περιοχών Natura χωρίς περιορισμούς και ασφαλιστικές δικλείδες αγνοώντας την υποχρέωση της χώρας να μεριμνήσει για τις διαχειριστικές μελέτες των περιοχών αυτών που θα πρέπει να προηγηθούν και να θεσμοθετηθούν άμεσα.
Επειδή λοιπόν είναι απόλυτα σαφές ότι η ενσωμάτωση των κατευθύνσεών ιδιαίτερα του Ειδικού Πλαισίου του Τουρισμού στο ισχύον Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης θα ανατρέψει πλήρως τη φιλοσοφία του για το πρότυπο ανάπτυξης του νησιού, επειδή η επέκταση του πρότυπου του μαζικού τουρισμού δεν υποστηρίζεται σήμερα από καμιά τομεακή πολιτική συμπεριλαμβανομένου του ΕΣΠΑ και επειδή η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να αναθεωρήσει το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, ζητούμε η αναθεώρηση τουλάχιστον του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό να προηγηθεί της αναθεώρησης των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, έχοντας την πεποίθηση ότι αν αυτό δε συμβεί, η περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα της Κρήτης θα απέχει πολύ από το να μπορεί να χαρακτηρίζεται αειφόρος.


           
Ο Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΑΚ

Πέτρος Ινιωτάκης
Ο Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΚ

 Αντώνης ΠιταριδάκηςΚοινοποίηση:
·         Βουλή των Ελλήνων/ Επιτροπή Περιβάλλοντος
·         Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
·         ΥΠΕΚΑ – Δ/νση Χωροταξίας
·         Περιφέρεια Κρήτης
·         Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
·         Βουλευτές Κρήτης
·         ΤΕΕ
·         ΣΕΠΟΧ
·         Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
·         ΓΕΩΤΕΕ
·         Οικονομικό Επιμελητήριο, Τμήματα Ανατολικής & Δυτικής Κρήτης
·         Δίκτυο ΟΙΚΟΚΡΗΤΗ
·         ΜΜΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου